1educat.ro - Primul site dedicat ofertei de formare si training    

 portalul ofertei de cursuri

  Asistent  
  1educat  mediul educational  legislatie ANOFP  

Cursuri
Cariera
Resurse
Editor
Asistent
Alte legi     Institutii     Stiri     Dictionar   Asistent online:

 Pentru cautare īn pagina, apasati <Ctrl>-F
 Pentru marimea textului, apasati "View" din meniu
 

 

Legea 145 din 07/09/1998
īnfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala
Monitorul Oficial nr. 261 din 07/13/1998

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Art. 1. (1) Se infiinteaza Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica. (2) Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala organizeaza si coordoneaza, la nivel national, activitatea de ocupare si de formare a fortei de munca, precum si de protectie a persoanelor neincadrate in munca. (3) Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala are sediul in municipiul Bucuresti.

Art. 2. (1) Pentru organizarea si coordonarea activitatii de ocupare si formare a fortei de munca, la nivel judetean si al municipiului Bucure sti, se infiinteaza, in subordinea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, agentii pentru ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti, unitati cu personalitate juridica. (2) Agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti pot infiinta subunitati de furnizare a serviciilor pentru ocupare si formare profesionala. (3) Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala poate infiinta in structura sa compartimente de specialitate pentru pregatirea personalului propriu, culegerea si prelucrarea datelor privind piata muncii, precum si pentru desfasurarea altor activitati specifice, necesare realizarii obiectivelor sale, in conditiile stabilite in statutB

CAPITOLUL II - Atributiile Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala

Art. 3. Obiectivele principale ale Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala sunt: a) institutionalizarea dialogului social in domeniul ocuparii si formarii profesionale; b) aplicarea strategiilor in domeniul ocuparii si formarii profesionale; c) aplicarea masurilor de protectie sociala a persoanelor neincadrate in munca.

Art. 4. Pentru realizarea obiectivelor sale, Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala are. in principal, urmatoarele atributii: a) organizeaza servicii de ocupare a fortei de munca; b) furnizeaza si finanteaza, in conditiile legii, servicii de formare profesionala, in concordanta cu politica de ocupare a fortei de munca si cu tendintele care se manifesta pe piata muncii, in scopul facilitarii incadrarii in munca; c) orienteaza persoanele neincadrate in munca si mediaza intre acestea si angajatori, in vederea realizarii echilibrului dintre cererea si oferta fortei de munca; d) face propuneri privind elaborarea proiectului de buget al Fondului pentru plata ajutorului de somaj; e) administreaza bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj si prezinta Ministerului Muncii si Protectiei Sociale raportul sau de executie bugetara; f) propune Ministerului Muncii si Protectiei Sociale proiecte de acte normative in domeniul ocuparii si formarii profesionale si al protectiei sociale a persoanelor neincadrate in munca; g) elaboreaza studii si analize in domeniul ocuparii si formarii profesionale, care vor fi folosite de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale la elaborarea strategiilor din acest domeniu.

Art. 5. Alte atributii ale Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, precum si atributiile agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti pot fi stabilite prin statutul Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, cu respectarea prevederilor Art. 3.

Art. 6. (1) Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala asigura, fara plata, in conditiile legii, servicii de ocupare si de formare profesionala persoanelor fizice sau juridice interesate. (2) Principalele servicii de ocupare si formare profesionala, furnizate de Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala, sunt:
1. Servicii pentru persoane fizice:
a) orientarea si consilierea persoanelor neincadrate in munca si a altor persoane, in vederea gasirii unui loc de munca;
b) calificarea si recalificarea persoanelor neincadrate in munca;
c) reconversia profesionala a personalului din cadrul agentilor economici supusi restructurarii, in vederea prevenirii somajului;
d) stabilirea si plata, potrivit legii, a drepturilor de protectie sociala a persoanelor neincadrate in munca si a altor categorii socio-profesionale.
2. Servicii pentru persoane juridice:
a) medierea intre cererea si oferta de pe piata muncii;
b) selectionarea candidatilor pentru ocuparea locurilor de munca;
c) aplicarea masurilor de stimulare pentru crearea de locuri de munca;
d) consiliere pentru crearea de intreprinderi mici si mijlocii.

Art. 7. (1) Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala poate sa incredinteze, in conditiile legii, serviciile de ocupare si formare profesionala si unor prestatori din sectorul public sau privat.
(2)Criteriile de acreditare a prestatorilor de servicii se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

CAPITOLUL III - Organizarea, functionarea si conducerea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesioriala

Art. 8. (1) Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala este condusa de consiliul de administratie. (2) Consiliul de administratie este format din reprezentanti ai organelor administratiei publice centrale, precum si ai organizatiilor patronale si sindicale, reprezentative la nivel national.

Art. 9. (1) Consiliul de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala este alcatuit din 15 membri, dupa cum urmeaza: a) 5 membri, reprezentanti ai Guvernului, numiti de primul-ministru; b) 4 membri, numiti prin consens de catre organizatiile patronale reprezentative la nivel national, si unul numit de Camera de Comert si industrie a Romaniei; c) 5 membri, numiti prin consens de catre confederatiile sindicale reprezentative la nivel national. (2) Sunt reprezentative la nivel national confederatiile nationale sindicale si organizatiile patronale care indeplinesc conditiile prevazute de Legea 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata.

Art. 10. Atributiile consiliului de administratie sunt stabilite prin statut.

Art. 11. Consiliul de administratie adopta hotarari in domeniile prevazute in statut.

Art. 12. (1) Durata mandatului membrilor consiliului de administratie este de 4 ani. (2) Pe durata mandatului, membrii consiliului de administratie pot fi revocati de cei care i-au numit. (3) in cazul vacantarii locurilor din consiliul de administratie ca urmare a demisiei, revocarii sau decesului, vor fi numiti noi membri, pana la incheierea mandatului initial.

Art. 13. (1) Consiliul de administratie este legal constituit incepand cu data la care sunt numiti cel putin 11 dintre membrii acestuia, fiecare parte fiind reprezentata in consiliu. (2) Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la cererea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. (3) Consiliul de administratie functioneaza in mod legal in prezenta a cel putin 11 dintre membrii sai. (4) Hotararile consiliului de administratie se adopta cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti, cu conditia ca fiecare parte sa fie reprezentata.

Art. 14. (1) Presedintele consiliului de administratie este si presedintele Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala. (2) Presedintele este numit de primul-ministru, dintre membrii consiliului de administratie, la propunerea ministrului muncii si protectiei sociale, cu consultarea partenerilor sociali. (3) Numirea presedintelui se face pentru o perioada de 4 ani. (4) Mandatul inceteaza prin demisie, prin revocare de catre primul-ministru, la propunerea motivata a ministrulu muncii si protectiei sociale, sau prin deces.

Art. 15. (1) Presedintele reprezinta Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala in relatiile cu tertiit (2)Ministrul muncii si protectiei sociale va delega, in fiecare an, atributiile sale de ordonator principal de credite pentru bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, dupa aprobarea acestuia, presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala. (3) Presedintele exercita si alte atributii, care se stabilesc prin statut.

Art. 16. (1) Conducerea operativa a activitatii Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala se exercita de catre un director general executiv, numit de presedinte. (2) Ocuparea postului de director general executiv se face prin concurs, in conditiile legii.

Art. 17. (1) Agentiile pentru ocupare si formare protesionala judetene si a municipiului Bucuresti sunt conduse de un director executiv, numit de catre presedintele Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala. (2) Ocuparea postului de director executiv se face prin concurs, in conditiile legii.

Art. 18. (1) Pentru rezolvarea problemelor legate de activitatea agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti, directorii executivi sunt sprijiniti de un consiliu consultativ, format din 15 membri, reprezentand autoritatile publice locale, organizatiile sindicale si patronale, numiti dupa cum urmeaza: a) 5 membri, de catre prefect, reprezentand autoritatile publice locale; b)5 membri, prin consens, de catre organizatiile sindicale reprezentative la nivel judetean si al municipiului Bucuresti; c) 4 membri, prin consens, de catre organizatiile patronale reprezentative la nivel judetean si al municipiului Bucuresti, si unul, de catre camera de comert si industrie teritoriala. (2) Atributiile consiliului consultativ sunt stabilite prin statut. (3) Dispozitiile Art. 12. se aplica in mod corespunzator si in cazul membrilor consiliilor consultative.

CAPITOLUL IV - Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 19. (1) Salarizarea si alte drepturi ale presedintelui si ale personalului din aparatul propriu al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala si indemnizatiile membrilor consiliului de administratie al acesteia, precum si salarizarea si alte drepturi ale personalului agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti si indemnizatiile membrilor consiliilor consultative ale acestora se stabilesc prin lege. (2) Pana la intrarea in vigoare a legii prevazute la alin. (1), salarizarea personalului Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala se face in conformitate cu prevederile anexei 8 si, respectiv, ale anexei 9 la Legea 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si a celorlalte organe ale puterii executive, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale H.G. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare, cu modificarile ulterioare, si ale O.G. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienti de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, republicata, cu modificarile ulterioare. (3)Pana la intrarea in vigoare a legii prevazute la alin. (1), membrii Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, care participa la sedinte, cu exceptia presedintelui, beneficiaza de o indemnizatie de sedinta de 10% din salariul presedintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administratie, ca urmare a participarii la sedinte, nu poate depasi, intr-o luna, 20% din salariul lunar al presedintelui. (4) Prevederile alineatului precedent se aplica in mod corespunzator si membrilor care fac parte din consiliile consultative, drepturile acestora calculandu-se in raport cu salariul lunar al directorului executiv. (5) Echivalarea functiilor de conducere si de executie ale personalului din Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala si din agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti se face in conformitate cu tabelul prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta lege.

Art. 20. (1) Personalul preluat de catre Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala si de catre agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucures, ti de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, de la directiile generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti si, respectiv, de la centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor se considera transferat in interesul serviciului. (2) Personalul prevazut la alin. (1) isi va pastra salariul de baza si celelalte drepturi salariale avute anterior, daca va ocupa aceleas,i functii, grade si trepte profesionale. (3) Numarul de posturi din structura Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, care va fi preluat de Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala, se determina prin protocol incheiat intre cele doua institutii, in raport cu prevederile Art. 3., Art. 4. si ale Art. 21. alin. (1) din prezenta lege. (4) in termen de 30 de zile de la data preluarii personalului de catre Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala, Guvernul va modifica, in mod corespunzator, atributiile si structura organizatorica a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

Art. 21. (1) Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala si, respectiv, agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti preiau iri administrare, pe; baza de protocol, de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale Fondul pentru plata ajutorului de somaj, terenurile, spatiile si bunurile utilizate de Directia generala forta de munca si somaj din cadrul ministerului, respectiv cele utilizate de oficiile de forta de munca si somaj din directiile generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti, de centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, precum si alte bunuri mobile si imobile. (2) Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala are drept de administrare asupra bunurilor mobile si imobile dobfindite din activitati proprii, subventii, donatii sau din alte surse. (3) Pentru dezvoltarea activitatilor proprii, autoritatile publice centrale sau locale pot atribui, in conditiile prevazute de lege, terenuri, cladiri si spatii Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, respectiv agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti. (4) Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala poate realiza investitii, potrivit legii, din Fondul pentru plata ajutorului de somaj sau din alte surse stabilite prin statut.

Art. 22. Cheltuielile privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala si a agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, in limita sumelor aprobate prin acesta, dar nu mai mult de 5% din cheltuielile anuale totale.

Art. 23. Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala, precum si agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti vor functiona incepand cu data de 1-01-1999.

Art. 24. (1) in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, partenerii sociali, prevazuti la Art. 9. alin. (1), vor numi o comisie de pregatire pentru aplicarea prezentei legi, formata din 15 membri, in componenta prevazuta la articolul mentionat. (2) Membrii comisiei de pregatire se stabilesc in conditiile prevazute la Art. 9. alin. (1). (3) Comisia de pregatire va elaborag in termen de 30 de zile de la constituire, proiectul de statut al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala. Proiectul de statut se aproba prin hotarare a Guvernului, la initiativa Ministerului Muncii si Protectiei Sociale. (4) Comisia de pregatire isi inceteaza activitatea dupa realizarea proiectului de statut.

Art. 25. Presedintele Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala va convoca consiliul de administratie in prima sa sedinta plenara, in termen de 15 zile de la aprobarea de catre Guvern a statutului Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala.

ANEXA

TABEL
privind echivalarea functiilor de conducere si de executie ale personalului din Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala

Functiile de conducere din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala
Functia cu care se face echivalarea
Anexa la Legea 40/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conform careia se face echivalarea functiei

I. Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala:
1. Presedinte / Secretar de stat / Anexa 2, pozitia 4
2. Director general executiv / Subsecretar de stat / Anexa 2, pozitia 5
II. Agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti:
Director executiv / Director general / Anexa 9, cap. I lit. B, pozitia 18

NOTA:

1. Functiilor de conducere si de executie din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala li se vor aplica prevederile Art. 33., alin. (2) din Legea 40/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Functiilor de conducere si de executie din cadrul agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti li se vor aplica prevederile pct. 1 din nota la anexa 9 la Legea 40/19915 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Alte legi     Institutii     Stiri     Dictionar

    Cursuri gratuite    Anunturi    eLearning    Stiri    
    1educat    Cursuri    Cariera    Mediul educational    Editor    Resurse    Asistent online    
 
  © AEC Romānia, 2001-2004
www.1educat.ro

Gazduire: HostX (oferte de hosting)