1educat.ro - Primul site dedicat ofertei de formare si training    

 portalul ofertei de cursuri

  Asistent  
  1educat  mediul educational  legislatie  Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor   

Cursuri
Cariera
Resurse
Editor
Asistent
Alte legi     Institutii     Stiri     Dictionar   Asistent online:

 Pentru cautare īn pagina, apasati <Ctrl>-F
 Pentru marimea textului, apasati "View" din meniu
 

 

Lege nr. 132 din 07/20/1999
privind īnfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor
Monitorul Oficial nr. 348 din 07/23/1999

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. (1) Se infiinteaza Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor autoritate administrativa autonoma cu rol consultativ in promovarea politicilor si strategiilor privind formarea profesionala a adultilor, care se organizeaza si functioneaza in sistem tripartit, format din reprezentanti ai administratiei publice centrale, precum si ai organizatiilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national. (2) Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor este persoana juridica, cu sediul in municipiul Bucuresti.

Art. 2. Consiliui National de Forrnare Profesionala a Adultilor are ca obiect de activitate sprijinirea procesului de formare profesionala a adultilor, prin asigurarea elementelor necesare in vederea fundamentarii politicilor si strategiilor ce se adopta in acest domeniu, in concordanta cu cerintele economiei de piata.

Art. 3. (1) Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor are urmatoarele atributii principale: a) evalueaza pe baza studiilor si analizelor efectuate, necesitatile, pe termen mediu si lung, privind formarea profesionala a adultilor, pe domenii de activitate, profesii, meserii si specialitati, in plan regional, precum si la nivelul intregii tari; b) avizeaza proiecte de acte normative care au ca obiect formarea profesionala a adultilor. c) colaboreaza cu institutii guvernamentale. cu autoritat administrative autonome si cu organizatii neguvernarnentaie nationale si internationale, care desfasoara activitati in domeniul formarii profesionale. (2) Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor poate sa exercite si alte atributii in domeniul sau de activitate, care vor fi stabilite prin regulament de organizare si functionare, in realizarea atributiilor principale prevazute de lege. (3) In exercitarea atributiilor sale Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor poate solicita autoritatilor publice, iar acestea au obligatia sa ii puna la dispozitie informatii, date statistice si studii elaborate in domeniul formarii profesionale.

Art. 4. (1) Consiliul Nationai de Formare Profesionala a Adultilor este constituit din 15 membri, dupa cum urmeaza: a) 5 membri numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministerelor interesate; b) 5 membri desemnati de comun acord de organizatiile patronale reprezentative la nivel national; c) 5 membri desemnati de comun acord de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national. (2) Sunt reprezentative la nivel national confederatiile nationale sindicale si organizatiile patronale, care indeplinesc conditiile prevazute de Legea 130/1996*) privind contractul colectiv de munca, publicata in M.Of. 259/24-10-1996, astfel cum a fost modificata prin Legea 143/1997.

Art. 5. In Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor poate fi desemnata persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) are cetatenie romana si domiciliul in Romānia b) are capacitate de exercitiu; c) nu a suferit condamnari pentru infractiuni savarsite cu intentie.

Art. 6. (1) Mandatul membrilor Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor este de 4 ani, mandat ce poate fi reinnoit. (2) In timpul mandatului lor membrii Consiliului National de Formare Profesionala. a Adultilor pot fi revocati de cei care i-au numit sau i-au desemnat, dupa caz. (3) In cazul vacantarii locurilor in Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, ca urmare a demisiei, revocarii sau decesului, vor fi numite sau desemnate alte persoane pentru durata restanta a mandatului, cu respectarea dispozitiilor Art. 4. alin. (1).

Art. 7. (1) Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor este legal constituit la data intrarii in vigoare a prezentei legi si a nominalizarii celor 15 membri in conditiile prevazute la Art. 4. (2) Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la cererea presedintelui sau a doua treimi din numarul membrilor sai. (3) Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor isi desfasoara activitatea numai in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai, cu conditia ca fiecare parte sa fie reprezentata. (4) Hotararile Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor se adopta cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti, cu conditia ca fiecare parte sa fie reprezentata. (5) Membrii Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor care participa la sedintele consiliului, cu exceptia presedintelui, beneficiaza de o indemnizatie de sedinta de 10% din salariul de baza al directorului general. Totalul sumelor cuvenite lunar unui membru al Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor pentru participarea la sedinte nu poate depasi 20% din salariul de baza al directorului executiv.

Art. 8. (1) Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor este condus de un presedinte. (2) Presedintele este numit din randul membrilor Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor prin decizie a primului-ministru, pe baza consultarii partenerilor sociali. (3) Numirea presedintelui se face pentru un mandat de 4 ani. (4) Atributiile presedintelui se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor. (5) Presedintele reprezinta Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor in relatiile cu Guvernul, cu Parlamentul si cu alte persoane juridice. (6) Pentru activitatea depusa presedintele Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor primeste o indemnizatie lunara care reprezinta 20% din salariul de baza al directorului executiv. (7) Mandatul presedintelui inceteaza prin demisie sau prin revocare din functie. (8) Pevocarea presedintelui se hotaraste de catre primul-ministru . (9) In caz de indisponibilitate sau in alte cauze de imposibilitate a exercitarii atributiilor presedintelui pe o perioada de cel mult 60 de zile, Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor desemneaza dintre membrii sai un inlocuitor, in conditiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.

Art. 9. (1) Pentru exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor este ajutat de un secretariat tehnic, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta lege. (2) Secretariatul tehnic este condus de un director executiv, numit de presedintele Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor. (3) Statul de functii pentru Secretariatul tehnic al Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor se aproba de catre presedintele acestuia.

Art. 10. Salarizarea personalului din cadrul secretariatului tehnic se face in conditiile Legii 40/1991 **) cu privire la salarizarea Presediritelui si Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si a celorlalte organe ale puterii executive, publicata in M.Of. 126/7-06-1991, cu modificarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin Legea 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, publicata in M.Of. 266/16-07-1998.

Art. 11. Pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor se aloca de la bugetul de stat, prin Ministerul Muricii si Protectiei Sociale fonduri pentru urmatoarele categorii de cheltuieli: a) cheltuieli de intretinere si functionare si cheltuieli de capital, care se stabilesc anual b) salariile personalului Secretariatului tehnic al Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor; c) indemnizatiile presedintelui si ale membrilor Consiiiului National de Formare Profesionala a Adultilor; d) cheltuieli de transport, diurna si cazare, in tara si in strainatate, pentru membrii Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor si pentru personalul secretariatului tehnic al acestuia.

Art. 12. Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor va fi elaborat in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si va fi supus aprobarii acestuia.

ANEXA
CONSILIUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR SECRETARIATUL TEHNIC
Numarul maxim de posturi = 16
DIRECTOR GENERAL EXECUTlV
DIRECTIA STUDII SI PROGNOZA
DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA

Alte legi     Institutii     Stiri     Dictionar

    Cursuri gratuite    Anunturi    eLearning    Stiri    
    1educat    Cursuri    Cariera    Mediul educational    Editor    Resurse    Asistent online    
 
  © AEC Romānia, 2001-2004
www.1educat.ro

Gazduire: HostX (oferte de hosting)